Uvod

Strategija za mlade 2023-2027. obuhvata skup mjera i aktivnosti koje će podržati razvoj punih potencijala mladih, ostvarivanje njihovih prava, kao i njihov doprinos razvoju društva.

Da bi se poboljšao položaj mladih, u Strategiji su definisane oblasti djelovanja, zajedno sa ciljevima i mjerama koje će se sprovoditi kako bi se postigli željeni rezultati.

Strategija je izrađena uz učešće velikog broja insitutucija i organizacija, kao i samih mladih, kako kroz Radnu grupu za izradu Strategije, tako i kroz dodatne konsultacije i javnu raspravu. Tako je u procesu izrade Strategije učestvovalo preko 200 osoba, iz preko 100 institucija i organizacija.

Izrada ovog dokumenta vođena je principom Za mlade, sa mladima, pa su tako njihova mišljenja, iskustva i stavovi uzeti su u obzir prilikom definisanja prioriteta i mjera Strategije, što je doprinijelo stvaranju inkluzivnog i relevantnog dokumenta koji odražava potrebe mladih u Crnoj Gori.

Mišljenja i potrebe mladih su uvaženi kroz njihovo članstvo u radnoj grupi, kao i kroz direktne konsultacije članova/ca radne grupe sa mladima. Osim toga, kroz istraživanje potreba mladih za potrebe izrade ove Strategije, uključeno je preko 1000 mladih iz svih djelova Crne Gore. Dodatno, kroz analizu mnogobrojnih postojećih istraživanja potreba mladih, prenešene su potrebe i mišljenja više hiljada mladih.

Da bi se unaprijedio položaj mladih, Strategija postavlja nekoliko važnih ciljeva pred sve institucije i organizacije koje se bave oblastima od značaja za mlade. Posebno je važna saradnja između svih institucija koje se bave oblastima od značaja za mlade, kako bi se obezbijedili integrisani, cjeloviti programi za mlade na nacionanom i lokalnom nivou.

Osnovni cilj strategije je da se stvori sistem podrške za mlade koji uključuje različite sektore, a koji je osmišljen da mladima pruži prilike za ostvarivanje njihovog punog potencijala i aktivnog doprinosa razvoju zajednice.

Kako bi se to ostvarilo, Strategijom su predviđeni sljedeći operativni ciljevi:

Ovo znači da je potrebno osigurati raznovrsne usluge i programe podrške mladima, omogućiti njihovo aktivno učešće u društvenim procesima, uspostaviti saradnju između različitih sektora radi integrisane podrške mladima, kao i donijeti i unaprijediti zakonska i strateška rješenja koja osiguravaju prava i podršku mladima.

 

Usluge i programi za mlade

Mladima je potrebna podrška u ovoj razvojnoj fazi, kako za donošenje brojnih životnih izbora, suočavanje sa izazovima i promjenama, kao i za korišćenje mogućnosti za svoj lični razvoj i doprinos društvu u kojem žive. Iako programi za podršku mladima postoje, oni nijesu uvijek dostupni svim mladima u svim mjestima, nijesu jednakog kvaliteta, nijesu dovoljno raznovrsni i razvijeni, a mladi često nijesu informisani o njima, pa ih i ne koriste u velikoj mjeri.

Kako bi se stanje u ovoj oblasti unaprijedilo, biće sprovedene sljedeće mjere:

1. Uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta omladinskog rada

Kako bi programi i servisi za mlade zaista doprinosili njihovom razvoju i bili dostupni svim mladima, kreiraće se standardi kvaliteta programa omladinskog rada i neformalnog obrazovanja. Takođe, biće razvijene i smjernice za njihovo sprovođenje, uključivanje različitih grupa mladih, osiguranje principa rodne ravnopravnosti, inkluzivnosti i i sl. Osoblje koje radi sa mladima sa mladima (omladinski radnici/ce, aktivisti/kinje, osoblje koje upravlja servisima za mlade) pohađaće licencirane obuke kako bi se obezbijedilo da imaju neophodna znanja i vještine za rad sa mladima. Sa ciljem postizanja dugoročnog uticaja i održivosti omladinskog rada, definisaće se i zakonska rješenja koja će omogućiti njegov nesmetan razvoj.

2. Uspostavljanje funkcionalnog sistema omladinskih servisa u svim opštinama

Kako bi mladi dobili podršku u svom razvoju, osnovaće se omladinski klubovi i centri (omladinski servisi) u svim opštinama. Kroz omladinske servise će se sprovoditi programi omladinskog rada, neformalnog obrazovanja i informisanja mladih, koji će mladima omogućiti da razviju svoje vještine, znanja i potencijale.

Zaposleni u ovim servisima će biti obučeni za rad sa mladima i kreiraće programe zajedno sa mladima, na osnovu njihovih potreba i interesovanja. Takođe, unaprijediće se povezivanje i saradnja omladinskih servisa sa drugim servisima i programima u lokalnim zajednicama, kako bi mladi dobili cjelovite usluge i programe. Omladinski servisi će se osnivati i na fakultetima i u studentskim domovima, a kreiraće se i mobilni servisi kojima bi se uključili mladi koji nijesu u mogućnosti da učestvuju u aktivnostima u omladinskim klubovima i centrima.

3. Kreiranje i realizacija inkluzivnih programa omladinskog rada i neformalnog obrazovanja

Ova mjera podrazumijeva sprovođenje raznovrsnih programa za mlade, kako kroz omladinske servise, tako i u saradnji sa NVO. Takođe, radiće se i na povezivanju NVO i obrazovnog kadra u školama radi zajedničkih aktivnosti. Promovisaće se neformalno obrazovanje i omladinski rad, kako bi mladi, roditelji i svi drugi akteri uvidjeli njihov značaj. Biće raspisani konkursi za programe namijenjene mladima u udaljenim i ruralnim mjestima, uz saradnju sa nevladinim organizacijama. Takođe, kreiraće se i digitalni obrazovni programi za mlade.

4. Uspostavljanje funkcionalnog sistema informisanja mladih

Da bi mladi bili informisani o svim mogućnostima za njihov razvoj i uključivanje u društvo, biće uspostavljen sistem informisanja mladih. Definisaće se standardi za kvalitetno informisanje mladih i organizovati obuke za pružaoce informacija mladima. Obezbijediće se kvalitetno informisanje mladih kroz omladinske servise, škole i druga mjesta od značaja za mlade. Mladi će biti obučeni za pronalaženje i korištenje informacija.

5. Razvoj programa mobilnosti mladih unutar i van Crne Gore

Ova mjera uključuje kreiranje programa koji će omogućiti mladima da putuju, upoznaju različite kulture i grupe mladih, i razvijaju svoja znanja i vještine, kako unutar Crne Gore, tako i u inostranstvu, i to kroz obrazovne, interkulturalne, sportske i kulturne razmjene mladih iz čitave zemlje. Planirano je i bolje informisanje mladih i njihovih roditelja o koristima mobilnosti, kao i promovisanje prilika koje pružaju Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), Erasmus+ i EYCA kartica.

 

Aktivni mladi

Mladi se suočavaju s nedostatkom adekvatnih uslova za ostvarivanje svojih punih potencijala, kako ličnih i profesionalnih, tako i kao aktivni građani i građanke. Nijesu dovoljno upoznati sa mehanizmima participacije, koji im često nijesu dovoljno prilagođeni. Mladi imaju nisko povjerenje u institucije, dok odrasli i predstavnici institucija mlade smatraju nezainteresovanima i pasivnima. Omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih je potrebna veća podrška. Polovina mladih ipak ima motivaciju da učestvuje u razvoju društva, ali nemaju dovoljno informacija o mogućnostima učešća u aktivnostima i procesima donošenja odluka. Takođe, nemaju mogućnost uključivanja u osmišljavanje aktivnosti i programa koji se za njih organizuju, pa su uglavnom neprilagođeni njihovim potrebama i interesovanjima.

Kako bi se stanje u ovoj oblasti unaprijedilo, biće sprovedene sljedeće mjere:

1. Kreiranje održivih mehanizama za podršku inicijativama mladih, neformalnim grupama i organizacijama mladih

Unaprijediće se načini podrške inicijativama neformalnih grupa mladih i omladinskih organizacija. Podržaće se rad krovne omladinske organizacije koja zastupa interese i potrebe mladih, a biće analizirane i mogućnosti osnivanja posebnog fonda za finansiranje incijativa i organizacija mladih. Posebno će se voditi računa o podršci incijativama mladih žena i doprinsou rodnoj ravnopravnosti.

2. Kreiranje nove i unaprijeđenje postojećih mehanizama učešća mladih

Mladima će biti omogućeno aktivno učešće u društvenim procesima kroz redovne dijaloge sa mladima za različite javne politike, uz fokus na inkluzivnost i pristupačnost za mlade iz marginalizovanih grupa (npr. mladi s invaliditetom, mladi/e Romi/kinje i Egipćani/ke, mladi iz ruralnih područja, mladi pogođeni siromaštvom, mladi bez roditeljskog staranja, mladi LGBTIQ+, mladi samohrani roditelji, i dr). Unaprijediće se informisanost mladih o mogućnostima za učešće u donošenju odluka i razvoju društva. Kroz različite obuke, mladi će imati priliku da razviju svoje kapacitete za efikasno učešće u donošenju odluka i kreiranju politika koje ih direktno tiču. Kako bi i sami mehnizmi učešća u donošenju odluka bili prilagođeniji mladima, kreiraće se smjernice i obuke za institucije, kako bi informisali i uključili mlade u sve važne procese na što efikasniji način.

3. Jačanje kapaciteta mladih da učestvuju u razvoju zajednice, demokratskom životu i donošenju odluka

Mladi će biti osnaženi da učestvuju u razvoju zajednice, demokratskom životu i donošenju odluka. Kroz formalno i neformalno obrazovanje, razvijaće se njihove vještine, vrijednosti i znanja koja se tiču građanske, medijske i političke pismenosti, kritičkog razmišljanja, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Sprovodiće se programi građanskog obrazovanja, jačanja digitalnih kompetencija za učešće, promovisati vrijednosti učešća i pozitivni primjeri. Podsticaće se i učešće mladih tokom školovanja i u saradnji s učeničkim i studentskim organizacijama.

4. Unapređenje uslova za razvoj volonterizma

Kako bi se obezbijedilo da mladi razvijaju vrijednosti empatije, solidarnosti, saradnje i brige za opšte dobro, potrebno je unaprijediti uslove za razvoj volonterizma. Uvešće se programi volontiranja u srednje škole i na fakultete i pružiće se podrška volonterskim inicijativama mladih. Promovisaće se prilike za volontiranje kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Zakonski okvir će biti unaprijeđen da bi se obezbijedila adekvatna podrška razvoju volonterizma.

 

Saradnja za mlade

Izazovi sa kojima se susrijeću mladi su različiti i prisutni u više oblasti, pa kreiranje odgovarajućih programa za razvoj mladih nije samo u nadležnosti Ministarstva sporta i mladih, već je neophodno uključivanje svih institucija i sektora, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Ovo je posebno važno u oblastima sticanja životnih i mekih vještina, zapošljivosti i zapošljavanja mladih, obezbjeđivanje poštovanja prava svih mladih, rodne ravnopravnosti, sprečavanja diskriminacije i dr. Takođe, kroz međuresorni pristup je neophodno unaprijediti mentalno i fizičko zdravlje mladih, raditi na prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja i govora mržnje, i jačati poštovanje različitosti. Zato je ključno obezbijediti koordinaciju između različitih institucija kako bi unaprijedio položaj mladih.

Kako bi se stanje u ovoj oblasti unaprijedilo, biće sprovedene sljedeće mjere:

1. Kreiranje međuresornog Seta aktivnosti za unapređenje prilika za razvoj i ostvarenje punih potencijala mladih

Kroz programe omladinskih servisa i neformalno obrazovanje, mladi će razviti ključne kompetencije poput funkcionalne, digitalne i finansijske pismenosti, što će ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada. Specifične aktivnosti podrške zapošljavanju i osamostaljivanju mladih, posebno žena i marginalizovanih grupa, uključujući mlade s invaliditetom, mlade Rome/kinje i Egipćane/ke, mlade iz socijalno ugroženih porodica, mlade migrante/kinje i druge, mladi bez roditeljskog staranja, mladi LGBTIQ+, mladi samohrani roditelji, NEET i dr., osiguraće im pristup novim mogućnostima i unaprijediti njihova ekonomska situacija. Unapređenje formalnog obrazovanja će mladima omogućiti podršku u razvoju talenata i sticanju kompetencija za samostalan život u digitalnom dobu. Inicijative za podršku samostalnom stanovanju i povratku mladih sa studija iz inostranstva doprinjeće stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj mladih i dugoročnom ekonomskom i društvenom razvoju zemlje.

2. Kreiranje međuresornog Seta aktivnosti za povećanje inkluzije i otpornosti mladih

Kroz formalno obrazovanje. omladinske servise, omladinski rad i neformalno obrazovanje, razvijaće se politička i medijska pismenost mladih, kultura dijaloga, interkulturalizma, inkluzivnosti, solidarnosti, rodne ravnopravnosti. Takođe, razvijaće se njihove vještine za eliminaciju (rodno zasnovanog) nasilja, govora mržnje i diskriminacije. Istovremeno, jačaće se kapaciteti nastavnog i drugog osoblja koje radi sa mladima u sistemu formalnog i neformalnog obrazovanja, kako bi obezbijedili razvoj pomenutih vještina i obezbijedili bezbjedan i podržavajući ambijent za razvoj mladih. Posebno će se voditi računa o ostvarivaju prava mladih sa manje mogućnosti. Jačaće se kapaciteti medija da doprinesu inkluziji i otpornosti mladih, borbi protiv rodno zasnovanog govora mržnje, seksizma i rodnih stereotipa.

3. Kreiranje međuresornog Seta aktivnosti za unapređenje zdravlja i dobrobiti mladih

Kroz aktivnosti omladinskih servisa, omladinskog rada i neformalnog obrazovanja, kao ikroz formalno obrazovanje, biće realizovani programi koji jačaju mentalno zdravlje mladih, kao i vještina potrebnih za zdrave stilove života, razvoj kulture nenasilja, očuvanje životne sredine. Dodatno, jačaće se i kapaciteti roditelja, nastavnog i drugog osoblja koje radi sa mladima, kako bi obezbijedili razvoj pomenutih vještina i obezbijedili siguran, zdrav i podržavajući ambijent za razvoj mladih.

4. Kreiranje međuresornog Seta aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvoj kreativnosti mladih

Da bi mladi provodili kvalitetno slobodno vrijeme, realizovaće se različiti kulturni, sportski i rekreativni programi i inicijative. U okviru rada institucija kulture, omogućiće se učešće mladih u kulturnim sadržajima, a podržaće se i kreiranje samih kulturnih sadržaja od strane mladih. U okviru sistema formalnog obrazovanja unaprijedće se kulturne i rekreativne aktivnosti za mlade, a nastavni kadar i ostalo stručno osoblje će podržavati mlade pri pronalaženju hobija i razvoju kreativnosti.

 

Institucije za mlade

Institucionalni, strateški i zakonodavni okvir za kreiranje i sprovođenje omladinske politike postoji ali ga je potrebno unaprijediti. Neophodno je ojačati kapacitete nadležnog ministarstva, urediti finansiranje omladinske politike, uspostaviti redovno praćenje podataka o položaju mladih i sl. Imajući u vidu da su pitanja od značaja za mlade u nadležnosti svih resora, posebno je važno unaprijediti međuresornu, kao i međusektorsku, saradnju. Razvoj i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou takođe treba unaprijediti.

Kako bi se stanje u ovoj oblasti unaprijedilo, potrebno je realizovati sljedeće mjere:

1. Utvrđivanje jasnih mehanizama planiranja i implementacije omladinske politike

Unaprijediće se postojeća zakonska rješenja kako bi se omogućilo finansiranje omladinskih servisa, razvoj omladinskog rada i podrška inicijativama mladih. Takođe, kroz redovne konkurse će biti finansirani usluge i programi za mlade. Kako bi se obezbijedilo što efikasnije kreiranje i finansiranje programa za mlade, jačaće se kapaciteti službenika/ca na nacionalnom i lokalnom nivou za pisanje projekata za fondove EU i druge izvore finansiranja.

2. Razvijanje efikasnog mehanizma međuresorne saradnje u kreiranju i sprovođenju omladinske politike

Da bi se promovisala pitanja mladih i ojačala saradnja među različitim sektorima uspostaviće se Koordinaciono međuresorno tijelo za unapređenje položaja mladih. Ovo tijelo će pratiti i promovisati omladinsku politiku na strateškom i političkom nivou, kako bi se obezbijedila sistemska, sinhronizovana i koordinisana podrška razvoju mladih. Biće razvijene i upućene smjernice i preporuke resornim ministarstvima u vezi sa njihovim odgovornostima koje proizilaze iz ovog strateškog dokumenta. Obezbijediće se usklađenost sa prioritetima Evropske unije u oblasti omladinske politike.

3. Prikupljanje, praćenje i međuresorna razmjena podataka o položaju mladih i uticaju omladinske politike

Kako bi se redovno pratili rezultati i uticaj ove Strategije, kao i drugih Strategija i programa koji doprinose razvoju mladih, biće razvijen sistem za redovno prikupljanje, praćenje i međuresornu razmjenu podataka o položaju mladih i uticaju omladinske politike. Za ovaj zadatak će biti zaduženo Operativno tijelo za praćenje realizacije Strategije za mlade, koje će biti sastavljeno od predstavnika svih relevantnih institucija. Ovo tijelo će takođe osigurati razmjenu informacija o svim programima od značaja za mlade, kao i njihovu međusobnu usaglašenost. Pored toga, biće razvijena i metodologija prikupljanja podataka o mladima i njihovim potrebama, koja će biti korišćena za sprovođenje redovnih istraživanja o položaju i pitanjima mladih.

4. Jačanje ljudskih kapaciteta za realizaciju omladinske politike

Kako bi se obezbijedilo da javne politike, programi i projekti doprinose unapređenju položaja mladih, jačaće se kapaciteti službenika/ca institucija nadležnih za omladinsku politiku na državnom i lokalnom nivou. Poseban akcenat će biti stavljen na razvoj Modela kompetencija, vrijednosti i standarda rada sa mladima u državnim organima.

5. Unapređenje postojećih i razvijanje novih mehanizama međunarodne saradnje

Da bi mladi imali veći pristup međunarodnim programima i inicijativama namijenjenim mladima, biće unaprijeđeni postojeći mehanizami saradnje i članstva Crne Gore u međunarodnim institucijama i programima. Posebni naglasak će biti stavljen na članstvo Crne Gore u EU programima za mlade. , Jačaće se kapaciteti službenika/ca koji rade na poslovima omladinske politike i međunarodne saradnje.

 

Izradu Strategije za mlade i ovog veb sajta je podržao UNDP, kroz projekat Socio-ekonomsko osnaživanje mladih djevojaka i momaka kroz efikasne omladinske servise, koji finansiraju Ministarstvo sporta i mladih i UNDP kao i kroz projekat Aktiviraj! koji je finansirao Fond UN za ciljeve održivog razvoja. UNICEF je obezbijedio finansijsku i programsku pomoć u razvoju Strategije za mlade.